KMS激活Windows/Office/KMS密钥

文章2022-10-06

1.Windows 激活方法

KMS激活Windows/Office/KMS密钥-下一朵云

以管理员身份运行cmd或者powershell

 slmgr.vbs -upk
 slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX //填入自己Windows版本对应的密钥
 slmgr.vbs -skms 192.168.1.1 //这个IP地址是你KMS服务器的地址
 slmgr.vbs -ato
 slmgr.vbs -dlv

推荐公网KMS服务器:

kms.0t.net.cn

将上边激活命令中的 192.168.1.1 替换为 kms.0t.net.cn

如果不想用kms了,可以重置回原来的状态

slmgr.vbs -ckms  //清除系统KMS信息
slmgr.vbs -rearm //重置计算机的授权状态

2.Windows GVLK密钥对照表(KMS激活专用)

kms激活的前提是你的系统是批量授权版本,即VL版,一般企业版都是VL版,专业版有零售和VL版,家庭版旗舰版OEM版等等那就肯定不能用kms激活。如果不知道自己的系统是什么版本,可以运行以下命令查看系统版本:

wmic os get caption

Windows 10

操作系统	KMS激活序列号
Windows 10 Home	TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home N	3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home Single Language	7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Home Country Specific	PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows 10 Professional	W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N	MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Professional Education	6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Professional Education N	YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Professional Workstation	NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Professional Workstation N	9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Education	NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N	2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise	NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N	DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise G	YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N	44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB	WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N	2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB	DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N	QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Enterprise LTSC 2019	M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N	92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise Remote Server	7NBT4-WGBQX-MP4H7-QXFF8-YP3KX
Windows 10 Enterprise for Remote Sessions	CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
Windows 10 Lean	NBTWJ-3DR69-3C4V8-C26MC-GQ9M6

Windows Server 2019

操作系统	KMS激活序列号
Windows Server 2019 Essentials	WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2019 Standard	N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Datacenter	WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard ACor	N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows Server 2019 Datacenter ACor	6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server 2019 Azure Core	FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
Windows Server 2019 ARM64	GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88

Windows Server 2016

操作系统	KMS激活序列号
Windows Server 2016 Datacenter	CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard	WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials	JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2016 Standard ACor	PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server 2016 Datacenter ACor	2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server 2016 Cloud Storage	QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R
Windows Server 2016 Azure Core	VP34G-4NPPG-79JTQ-864T4-R3MQX
Windows Server 2016 ARM64	K9FYF-G6NCK-73M32-XMVPY-F9DRR

Windows 8.1

操作系统	KMS激活序列号
Windows 8.1 Professional	GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N	HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise	MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N	TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8.1 Professional WMC	789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
Windows 8.1 Core	M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
Windows 8.1 Core N	7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
Windows 8.1 Core ARM	XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP
Windows 8.1 Core Single Language	BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
Windows 8.1 Core Country Specific	NCTT7-2RGK8-WMHRF-RY7YQ-JTXG3
Windows 8.1 Embedded Industry	NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise	FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X
Windows 8.1 Embedded Industry Automotive	VHXM3-NR6FT-RY6RT-CK882-KW2CJ
Windows 8.1 Core Connected (with Bing)	3PY8R-QHNP9-W7XQD-G6DPH-3J2C9
Windows 8.1 Core Connected N (with Bing)	Q6HTR-N24GM-PMJFP-69CD8-2GXKR
Windows 8.1 Core Connected Single Language (with Bing)	KF37N-VDV38-GRRTV-XH8X6-6F3BB
Windows 8.1 Core Connected Country Specific (with Bing)	R962J-37N87-9VVK2-WJ74P-XTMHR
Windows 8.1 Professional Student	MX3RK-9HNGX-K3QKC-6PJ3F-W8D7B
Windows 8.1 Professional Student N	TNFGH-2R6PB-8XM3K-QYHX2-J4296

Windows Server 2012 R2

操作系统	KMS激活序列号
Windows Server 2012 R2 Standard	D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter	W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials	KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Cloud Storage	3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD

Windows 8

操作系统	KMS激活序列号
Windows 8 Professional	NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N	XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise	32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N	JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 8 Professional WMC	GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
Windows 8 Core	BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows 8 Core N	8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows 8 Core Single Language	2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows 8 Core Country Specific	4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows 8 Core ARM	DXHJF-N9KQX-MFPVR-GHGQK-Y7RKV
Windows 8 Embedded Industry Professional	RYXVT-BNQG7-VD29F-DBMRY-HT73M
Windows 8 Embedded Industry Enterprise	NKB3R-R2F8T-3XCDP-7Q2KW-XWYQ2

Windows Server 2012

操作系统	KMS激活序列号
Windows Server 2012 Standard	XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 Datacenter	48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 MultiPoint Standard	HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium	XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

Windows 7

操作系统	KMS激活序列号
Windows 7 Professional	FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N	MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E	W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise	33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N	YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E	C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows 7 Embedded POS Ready	YBYF6-BHCR3-JPKRB-CDW7B-F9BK4
Windows 7 Embedded ThinPC	73KQT-CD9G6-K7TQG-66MRP-CQ22C
Windows 7 Embedded Standard	XGY72-BRBBT-FF8MH-2GG8H-W7KCW

Windows Server 2008 R2

操作系统	KMS激活序列号
Windows Server 2008 R2 Web	6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition	TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard	YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise	489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter	74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems	GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows MultiPoint Server 2010	736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K

Windows Vista

操作系统	KMS激活序列号
Windows Vista Business	YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N	HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise	VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N	VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV

Windows Server 2008

操作系统	KMS激活序列号
Windows Server 2008 Web	WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard	TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V	W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise	YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V	39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC	RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter	7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V	22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems	4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

3.OFFICE激活方法

KMS激活Windows/Office/KMS密钥-下一朵云

首先你的OFFICE必须是VOL版本,否则无法激活。 找到你的office安装目录,比如

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

64位的就是

C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

office16是office2016,office15就是2013,office14就是2010.

然后目录对的话,该目录下面应该有个OSPP.VBS。

接下来我们就cd到这个目录下面,例如:

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16

然后执行注册kms服务器地址,注意office不支持 address:port 这种写法:

// cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /sethst:192.168.1.1 //这个IP地址是你KMS服务器的地址

/sethst参数就是指定kms服务器地址。

一般来说,“一句命令已经完成了”,但一般office不会马上连接kms服务器进行激活,所以我们额外补充一条手动激活命令:

cscript ospp.vbs /act

如果提示看到successful的字样,那么就是激活成功了,重新打开office就好。

检查激活状态:

cscript ospp.vbs /dstatus

最后一条命令执行完成之后,看到LICENSE STATUS: —LICENSED—字样,说明激活成功。

如果遇到报错,请检查:

  • 你的系统/OFFICE是否是批量VL版本
  • 是否以管理员权限运行CMD
  • 你的系统/OFFICE是否修改过KEY/未安装GVLK KEY
  • 检查你的网络连接
  • 服务器繁忙,多试试(点击检查KMS服务是否可用)
  • 根据出错代码自己搜索出错原因

4.Office GVLK密钥对照表(KMS激活专用)

Office 2010

Product	GVLK
Office Professional Plus 2010	VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office Standard 2010	V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Access 2010	V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Excel 2010	H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM
SharePoint Workspace 2010	QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
InfoPath 2010	K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
OneNote 2010	Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
Outlook 2010	7YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
PowerPoint 2010	RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
Project Professional 2010	YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
Project Standard 2010	4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
Publisher 2010	BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
Word 2010	HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T
Visio Premium 2010	D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ
Visio Professional 2010	7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
Visio Standard 2010	767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ

Office 2013

Product	GVLK
Office 2013 Professional Plus	YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office 2013 Standard	KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Project 2013 Professional	FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
Project 2013 Standard	6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
Visio 2013 Professional	C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Visio 2013 Standard	J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Access 2013	NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
Excel 2013	VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
InfoPath 2013	DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
Lync 2013	2MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
OneNote 2013	TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
Outlook 2013	QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
PowerPoint 2013	4NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
Publisher 2013	PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
Word 2013	6Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7

Office 2016

Product	GVLK
Office Professional Plus 2016	XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016	JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016	YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016	GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016	PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016	7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016	GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016	9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016	DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016	R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016	J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016	F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Skype for Business 2016	869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016	WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6

Office 2019

Product	GVLK
Office 2019 Professional Plus	NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Office 2019 Standard	6NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
Project 2019 Professional	B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
Project 2019 Standard	C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
Visio 2019 Professional	9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
Visio 2019 Standard	7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
Access 2019	9N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
Excel 2019	TMJWT-YYNMB-3BKTF-644FC-RVXBD
Outlook 2019	7HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
PowerPoint 2019	RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
Publisher 2019	G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
Skype for Business 2019	NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
Word 2019	PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33
Office 2019 Professional Plus C2R-P	VQ9DP-NVHPH-T9HJC-J9PDT-KTQRG
Project 2019 Professional C2R-P	XM2V9-DN9HH-QB449-XDGKC-W2RMW
Visio 2019 Professional C2R-P	N2CG9-YD3YK-936X4-3WR82-Q3X4H
版权声明:本文为下一朵云发布文章,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.orcy.net.cn/1797.html

​ 广告:HCIE-Security认证课程辅导资料(付费)

暂无评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注