Linux文本操作倒序输出

文章
Linux文本操作倒序输出-下一朵云

测试文件:cat test.bat

Linux文本操作倒序输出-下一朵云

1. 系统命令:tac test.bat

tac test.bat
Linux文本操作倒序输出-下一朵云

2.awk方法: awk ‘{a[NR]=$0}END{for(i=NR;i>0;i–)print a[i]}’ test.bat

awk '{a[NR]=$0}END{for(i=NR;i>0;i--)print a[i]}' test.bat
Linux文本操作倒序输出-下一朵云

3.sed方法: sed ‘1!G;h;$!d’ test.bat

sed '1!G;h;$!d' test.bat
Linux文本操作倒序输出-下一朵云

>>本文为下一朵云的原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明
>>原文链接地址:Linux文本操作倒序输出

暂无评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注